7

Ordföranden intervjuar nye styrelsemedlemmen Kjell Hedin.